A+A-

(czytaj też

(rekrutacja

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA DO KRAJÓW PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AK. 2017/2018 odbędzie się w II etapach, od 27 lutego do końca kwietnia 2017 r.  http://erasmus.p.lodz.pl/studia/harmonogram-studia/range.listevents/-

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA I ZASADY REKRUTACJI

NA WYJAZDY DO UCZELNI ZAGRANICZNYCH

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

w Politechnice Łódzkiej

 

rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018

 

I. Zasady ogólne

1. Student ubiega się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ będąc na tym samym stopniu studiów, w ramach którego planuje wyjazd zrealizować. Nieuprawniona jest kwalifikacja na wyjazd realizowany na kolejnym stopniu studiów.

 

W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci Politechniki Łódzkiej (dotyczy studentów pierwszego, drugiego stopnia studiów oraz uczestników studiów doktoranckich), którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (w czasie całego pobytu w instytucji partnerskiej),
  • mają zaliczony co najmniej drugi rok studiów (dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia),
  • mają zaliczony semestr poprzedzający wyjazd.

 

W przypadkach szczególnych decyzje indywidualne podejmuje Dziekan.

 

2. Student nie może przebywać w trakcie realizacji mobilności na urlopie okolicznościowym lub dziekańskim.

3. Każdy kandydat dysponuje kapitałem 360 dni, które może przeznaczyć na wyjazd na studia lub praktyki Erasmus+ na każdym stopniu studiów. Oznacza to, że w ramach jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu studenta na studiach i/lub praktykach zagranicznych nie może przekroczyć całkowitej sumy 360 dni. Do sumy tej wliczane są ewentualne wcześniejsze wyjazdy tj. liczba dni kształcenia za granicą (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus i Erasmus+ na danym stopniu studiów. 

UWAGA: suma ta obejmuje całkowity okres pobytu za granicą w ramach programu LLP Erasmus lub Erasmus+, a także część, która odbyła się z dofinansowaniem zerowym.

 

4. Kandydat kwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt rejestracji jako studenta Politechniki Łódzkiej. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd jest zobowiązany do sprawdzenia zasad wjazdu oraz pobytu na terytorium kraju przyjmującego. 

5. Pobyt na studiach nie może być krótszy niż 90 dni i dłuższy niż 360 dni w ramach jednego roku akademickiego i musi zostać zakończony do 30 września 2017

6. W chwili podpisywania umowy wyjazdowej oraz podczas całego pobytu na stypendium beneficjent posiadać musi status studenta Politechniki Łódzkiej. 

7. Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może się odbyć do partnerskiej uczelni zagranicznej posiadającej „European Charter for Higher Education” (uczelni, z którą Politechnika Łódzka ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+).

8. Rekrutacja odbywa się poprzez aplikację 
https://mobility.p.lodz.pl/


9. Zasady zapisów na wyjazd do uczelni partnerskiej:


A. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach, z możliwością uruchomienia trzeciego etapu dla kandydatów na wyjazd w semestrze letnim, którzy nie brali udziału w poprzednich etapach, lub nie zostali zakwalifikowani w nich do wyjazdu.
a. I etap: studenci mają możliwość wyboru uczelni z listy udostępnionej przez Koordynatora Umowy dla danego kierunku studiów. Koordynator definiuje listę uczelni w aplikacji 
https://mobility.p.lodz.pl/. 
b. II etap: studenci mają możliwość wyboru uczelni spośród wszystkich uczelni partnerskich, z którymi Politechnika Łódzka ma podpisaną umowę z zastrzeżeniem iż umowa ta umożliwia studiowanie przedmiotów zgodnych z obecnym kierunkiem studiów kandydata do wyjazdu.  Lista uczelni partnerskich będzie ograniczona tylko do tych, w których zostały wolne miejsca po I etapie rekrutacji.


B. Aby wziąć udział w rekrutacji student rejestruje się poprzez aplikację 
https://mobility.p.lodz.pl/ i zgłasza się do Koordynatora Umowy w trakcie trwania rekrutacji. 


C. Na każdym etapie rekrutacji student może wybrać maksymalnie 3 uczelnie zagraniczne (uwzględniając preferencje) i za każdym razem zaznacza okres wymiany (semestr zimowy/letni/rok).


D. W I etapie rejestracja i wybór uczelni docelowych będą możliwe w terminie od 27.02.2017 r. do 10.03.2017 r.


E. Do 10.03.2017 r. studenci są zobowiązani dostarczyć do Sekretariatu Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (na poziomie min. B1), w którym będą odbywały się studia w uczelni partnerskiej (zgodnie z listą certyfikatów udostępnioną przez Centrum Językowe). Studenci, którzy nie posiadają takiego certyfikatu przystępują do egzaminów językowych organizowanych w Centrum Językowym. Egzaminy odbędą się w terminie     6 - 10.03.2017. Zapisy na egzaminy i informacje będą dostępne są na stronie http://cj.p.lodz.pl/

 

F. W terminie od 13.03.2017 do 17.03.2017 Centrum Językowe wprowadza do aplikacji https://mobility.p.lodz.pl/ oceny z języków obcych.

 

G. W terminie od 13.03.2017 do 17.03.2017  uprawnieni pracownicy Dziekanatów  wprowadzają średnie ocen studentów lub odpowiednio ocenę Kierownika studiów doktoranckich (składnik a).

 

H. W terminie od 13.03.2017 do 20.03.2017 Koordynatorzy Umów wprowadzają do aplikacji mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne (patrz  składnik c).

 

I. Wyniki I etapu rekrutacji studenci otrzymają 24.03.2017 drogą mailową, na adres wskazany podczas rejestracji w systemie.


J. Wynik rekrutacji jest wiążący - studenci zakwalifikowani na wyjazd w I etapie nie mogą brać udziału w etapie II.


K. II etap rekrutacji odbędzie się dla studentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej uczelni oraz studentów, którzy nie wzięli udziału w I etapie rekrutacji. 


L. W II etapie rejestracja i wybór uczelni docelowych będą możliwe w terminie od 27.03.2017 do 7.04.2017. 


M. Studenci, którzy nie brali udziału w I etapie rekrutacji zobowiązani są dostarczyć w terminie do 7.04.2017 do Sekretariatu Centrum Językowego certyfikat, o którym mowa w pkt. E.

 

N.   W terminie od 10.04.2017 do 14.04.2017 Centrum Językowe wprowadza do aplikacji https://mobility.p.lodz.pl/ oceny z języków obcych.

 

O. W terminie od 10.04.2017 do 14.04.2017  uprawnieni pracownicy Dziekanatów  wprowadzają średnie ocen studentów lub odpowiednio ocenę Kierownika studiów doktoranckich (składnik a).

 

P. W terminie od 10.04.2017 do 17.04.2017 Koordynatorzy Umów wprowadzają do aplikacji https://mobility.p.lodz.pl/ oceny subiektywne (patrz  składnik c).


R. Wyniki II etapu rekrutacji studenci otrzymają 21.04.2017 na adres mailowy wskazany podczas rejestracji.

 

S. Dla studentów zainteresowanych wyjazdem w semestrze letnich kolejny etap rekrutacji uruchomiony zostanie pod warunkiem posiadania przez uczelnię wystarczających środków finansowych oraz miejsc na uczelniach partnerskich. 

10.    Kwalifikacja na wyjazd do uczelni partnerskiej odbywa się w oparciu o następujący algorytm:
ax2+b+c
gdzie:


składnik a (max. 5 pkt.) obliczany jest na podstawie:
- w przypadku studentów co najmniej 2. roku studiów I i II stopnia:

średnia ważona ze wszystkich ocen z przedmiotów nominalnych (przedmioty nominalne są to przedmioty wynikające z zatwierdzonego programu nauczania, IPPS lub IOS na dany rok) z dwóch ostatnich semestrów. (Średnia liczona jest jako średnia arytmetyczna ze średnich ważonych z dwóch ostatnich semestrów). Wagi stanowią liczby punktów ECTS, które są przypisane danym przedmiotom.

- w przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia: średnia ze studiów pierwszego stopnia

- w przypadku uczestników 1 roku studiów III stopnia: średnia ze studiów drugiego stopnia

- w przypadku uczestników co najmniej 3 semestru studiów III stopnia: ocena Kierownika studiów doktoranckich w skali 1÷5

składnik b (max. 10 pkt.) – ocena z języka obcego
ocena z języka obcego wystawiona jest na podstawie egzaminu językowego Erasmus+ organizowanego przez Centrum Językowe (poziom B2) lub na podstawie okazanego przez studenta w Centrum Językowym certyfikatu językowego (studentom, którzy posiadają ocenę z lektoratu prowadzonego w PŁ lub studiują w języku, w którym prowadzone są zajęcia  w uczelni przyjmującej ocenę wpisuje CJ na podstawie dotychczasowych osiągnięć studentów - egzamin na poziomie minimum B1, w tym ocena z Business English lub z jego odpowiednika w j. francuskim dla studentów CKM.

 

Stosuje się następujący przelicznik:
- poziom B1: ocena x 1,0

- poziom B2: ocena x 1,2

- poziom B2+: ocena x 1,4
- poziom C1: ocena x 1,6
- poziom C2: ocena x 2

Uwaga: studenci proszeni są o sprawdzenie poziomu znajomości języka wymaganego przez uczelnię partnerską oraz czy uczelnia partnerska nie wymaga potwierdzenia zdania międzynarodowego egzaminu językowego (np. TOEFL) na stronach uczelni zagranicznych, wykaz których jest dostępny na stronie:  http://erasmus.p.lodz.pl/studia/uczelnie-partnerskie

składnik c (skala 0-5 pkt.) - ocena Koordynatora Umowy 
- ocena dokonana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem.

- w trakcie trwania rekrutacji student zobowiązany jest zgłosić się do Koordynatora Umowy z uczelnią, o wyjazd do której aplikuje. W przeciwnym wypadku Koordynator nie będzie miał podstaw do wystawienia studentowi oceny, co równoznaczne jest z otrzymaniem przez studenta oceny Koordynatora równej „0”.

- wystawiając ocenę Koordynator bierze pod uwagę zgodność oferty uczelni partnerskiej udostępnionej studentom PŁ w ramach umowy międzyinstytucjonalnej ze stopniem oraz kierunkiem studiów kandydata do wyjazdu. W przypadku braku takiej zgodności kandydat otrzymuje ocenę równą „0”.

- w przypadku, gdy, uwzględniając dotychczasowy przebieg studiów kandydata (obiektywna średnia ocen) Koordynator ocenia, iż kandydat nie rokuje uzyskania w uczelni partnerskiej zamierzonych efektów uczenia się, czyli zgromadzenia wymaganej liczby punktów ECTS, wystawia kandydatowi ocenę „0”. 

- w przypadku studentów IFE – ocena wynikająca z wewnętrznego regulaminu IFE.

Student może uzyskać maksymalnie 25 punktów.

11. W procesie rekrutacji pierwszeństwo w rankingu kwalifikacyjnym na wyjazd mają studenci posiadający rejestrację pełną na aktualny semestr studiów. W przypadku gdy student posiada rejestrację warunkową, wpływ na miejsce studenta w rankingu ma liczba brakujących punktów.

12. Informacje na temat uczelni partnerskich oraz przedmiotów, które te uczelnie oferują można uzyskać za pośrednictwem:

- strony http://erasmus.p.lodz.pl/studia/uczelnie-partnerskie
- stron internetowych uczelni zagranicznych, 
- Koordynatorów Umów,
- Studenckich Promotorów Erasmus,
- Students Assistance Office (Budynek IFE, ul. Żwirki 36). 

13.W przypadku wyjazdów finansowanych z programu Erasmus+ w ramach umowy o podwójnym dyplomie, student musi spełnić dodatkowe kryteria i podlega ocenie zgodnie z ustaleniami z uczelnią partnerską.

 

14. Ostateczna decyzja o przyjęciu studenta podejmowana jest przez uczelnię zagraniczną na podstawie otrzymanej przez nią z Politechniki Łódzkiej nominacji studenta do wyjazdu oraz dokumentów studenta.

Procedura składania dokumentów do uczelni zagranicznej oraz zasady odbywania wyjazdu omówione są w komunikacie dotyczącym zasad wyjazdów studentów Politechniki Łódzkiej zakwalifikowanych na wyjazd na studia w uczelniach znajdujących się w krajach programu Erasmus+.

 

 15. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym dokumencie rozpatrywane są indywidualnie na wniosek studenta przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.prof.dr hab. Grzegorz Bąk

Prorektor ds. Kształcenia

Plitechniki Łódzkiej

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA I ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY DO UCZELNI ZAGRANICZNYCH

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

w Politechnice Łódzkiej

rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2015/2016


1.Każdy student Politechniki Łódzkiej ma prawo do wyjazdu na studia do uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+ na każdym stopniu studiów, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

2.    W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci, którzy mają zaliczony co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia oraz zamknięty semestr poprzedzający wyjazd. W wyjątkowych wypadkach decyzje indywidualne podejmie Dziekan.

3.    W chwili podpisywania umowy wyjazdowej oraz podczas całego pobytu na stypendium beneficjent posiadać musi status studenta Politechniki Łódzkiej.

4.    Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może się odbyć do partnerskiej uczelni zagranicznej posiadającej „European Charter for Higher Education” (uczelni, z którą Politechnika Łódzka ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+).

5.    Rekrutacja odbywa się poprzez aplikację https://mobility.p.lodz.pl/

6.    Zasady zapisów na wyjazd do uczelni partnerskiej:
A.    Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach, z możliwością uruchomienia trzeciego etapu dla kandydatów na wyjazd w semestrze letnim, którzy nie brali udziału w poprzednich etapach, lub nie zostali zakwalifikowani w nich do wyjazdu.
a.    I etap: studenci mają możliwość wyboru uczelni z listy udostępnionej przez Koordynatora Umowy dla danego kierunku studiów. Koordynator definiuje listę uczelni w aplikacji https://mobility.p.lodz.pl/.
b.    II etap: studenci mają możliwość wyboru uczelni spośród wszystkich uczelni partnerskich, z którymi Politechnika Łódzka ma podpisaną umowę z zastrzeżeniem iż umowa  te umożliwia studiowanie przedmiotów zgodnych z kierunkiem studiów kandydata do wyjazdu.  
Lista uczelni partnerskich będzie ograniczona tylko do tych, w których zostały wolne miejsca po I etapie rekrutacji.
B.    Aby wziąć udział w rekrutacji student rejestruje się poprzez aplikację https://mobility.p.lodz.pl/ i zgłasza się do Koordynatora Umowy w trakcie trwania rekrutacji.
C.    Na każdym etapie rekrutacji student może wybrać maksymalnie 3 uczelnie zagraniczne (uwzględniając preferencje) i za każdym razem zaznacza okres wymiany (semestr zimowy/letni/rok).
D.    W I etapie rejestracja będzie możliwa w terminie od 23.02.2015 r. do 06.03.2015 r.
E.    Do 27.02.2015 r. studenci są zobowiązani dostarczyć do Sekretariatu Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (na poziomie min. B2), w którym będą odbywały się studia w uczelni partnerskiej (zgodnie z listą certyfikatów udostępnioną przez Centrum Językowe). Studenci, którzy nie posiadają takiego certyfikatu przystępują do egzaminów językowych organizowanych w Centrum Językowym. Egzaminy odbędą się w terminie 24 - 27.02.2015. Zapisy na egzaminy i informacje dostępne są na stronie http://cj.p.lodz.pl/
Studenci studiów prowadzonych w języku angielskim lub w języku francuskim zwolnieni są z konieczności zdawania egzaminu lub okazania certyfikatu w przypadku aplikacji do uczelni, w której zajęcia odbywają się odpowiednio w języku angielskim lub w języku francuskim.
F.    W terminie od 9.03.2015. do 13.03.2015. Koordynatorzy Umów wprowadzają do aplikacji mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne (patrz  składnik c), a uprawnieni pracownicy Dziekanatów – średnie ocen studentów lub odpowiednio ocenę Kierownika studiów doktoranckich (składnik a).
G.    Wyniki I etapu rekrutacji studenci otrzymają 20.03.2015 drogą mailową, na adres wskazany podczas rejestracji w  systemie.
H.    Wynik rekrutacji jest wiążący - studenci zakwalifikowani na wyjazd w I etapie nie mogą brać udziału w etapie II.
I.    II etap rekrutacji odbędzie się dla studentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej uczelni oraz studentów, którzy nie wzięli udziału w I etapie rekrutacji.
J.    W II etapie rejestracja będzie możliwa w terminie od 01.04.2015 r. do 10.04.2015 r.
K.    Studenci, którzy nie brali udziału w I etapie rekrutacji zobowiązani są dostarczyć, do 10.04.2013r., do Sekretariatu Centrum Językowego certyfikat, o którym mowa w pkt. E.
L.    W terminie od 10.04.2015 r. do 15.04.2015 r. Koordynatorzy Umów wprowadzają do aplikacji https://mobility.p.lodz.pl/ oceny subiektywne (patrz  składnik c), a uprawnieni pracownicy Dziekanatów – średnie ocen studentów lub odpowiednio ocenę Kierownika studiów doktoranckich (składnik a).
M.    Wyniki II etapu rekrutacji studenci otrzymają 21.04.2015. drogą mailową, na adres wskazany podczas rejestracji
N. Dla studentów zainteresowanych wyjazdem w semestrze letnich kolejny etap rekrutacji uruchomiony zostanie pod warunkiem posiadania przez uczelnię wystarczających srodków finansowych oraz miejsc na uczelniach partnerskich.

7.    Kwalifikacja na wyjazd do uczelni partnerskiej odbywa się w oparciu o następujący algorytm:
ax2+b+c
gdzie:

składnik a (max. 5 pkt.) obliczany jest na podstawie:
- w przypadku studentów co najmniej 2. roku studiów I i II stopnia:  średnia arytmetyczna liczona ze średnich ocen za dwa ostatnie zaliczone semestry,
- w przypadku studentów 1. roku studiów II stopnia: średnia arytmetyczna liczona ze średniej ocen ze studiów I stopnia i wyniku ukończenia studiów I stopnia,
- w przypadku uczestników 1. roku studiów III stopnia: średnia arytmetyczna liczona ze średniej ocen ze studiów II stopnia i wyniku ukończenia studiów II stopnia),
- w przypadku uczestników co najmniej 3. semestru studiów III stopnia: ocena Kierownika studiów doktoranckich w skali 1 – 5.

składnik b (max. 5 pkt.) – ocena z języka obcego
ocena z języka obcego wystawiona jest na podstawie egzaminu językowego Erasmus zdanego przez studenta w PŁ (poziom B2) lub na podstawie okazanego przez studenta certyfikatu językowego.
Studenci studiów prowadzonych w języku angielskim lub w języku francuskim w przypadku aplikacji do uczelni, w której zajęcia odbywają się odpowiednio w języku angielskim lub w języku francuskim otrzymują z języka obcego ocenę 5.
Uwaga: studenci proszeni są o sprawdzenie, czy uczelnia partnerska nie wymaga potwierdzenia zdania międzynarodowego egzaminu językowego (np. TOEFL).

składnik c (skala 0-5 pkt.) - ocena Koordynatora Umowy
- ocena dokonana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem.
- w trakcie trwania rekrutacji student zobowiązany jest zgłosić się do Koordynatora Umowy z uczelnią, o wyjazd do której aplikuje. W przeciwnym wypadku Koordynator nie będzie miał podstaw do wystawienia studentowi oceny, co równoznaczne jest z otrzymaniem przez studenta oceny Koordynatora równej „0”.
- wystawiając ocenę koordynator bierze pod uwagę zgodność oferty uczelni partnerskiej udostępnionej studentom PŁ w ramach umowy międzyinstytucjonalnej ze stopniem oraz kierunkiem studiów kandydata do wyjazdu. W przypadku braku takiej zgodności kandydat otrzymuje ocenę równą  „0”.
- w przypadku, gdy, uwzględniając dotychczasowy przebieg studiów kandydata (obiektywna średnia ocen) Koordynator ocenia, iż kandydat nie rokuje uzyskania w uczelni partnerskiej zamierzonych efektów uczenia się, czyli zgromadzenia wymaganej liczby kredytów ECTS, wystawia  kandydatowi ocenę „0”.

- w przypadku studentów IFE – ocena wynikająca z wewnętrznego regulaminu IFE.

Student może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

8.    W procesie rekrutacji pierwszeństwo w rankingu kwalifikacyjnym na wyjazd mają studenci posiadający rejestrację pełną na aktualny semestr studiów. W przypadku gdy student ma rejestrację warunkową, wpływ na miejsce studenta w rankingu ma liczba brakujących punktów. Wyjazd studenta z rejestracją warunkową możliwy jest tylko na jeden semestr.

9.    Informacje na temat uczelni partnerskich oraz przedmiotów, które te uczelnie oferują można uzyskać za pośrednictwem:
- stron internetowych uczelni zagranicznych,
- Koordynatorów Umów,
- Studenckich Promotorów Erasmus,
- Students Assistance Office (Budynek IFE, ul. Żwirki 36).

10.    W przypadku wyjazdów finansowanych z programu Erasmus, w ramach umowy o podwójnym dyplomie, student musi spełnić dodatkowe kryteria i podlega ocenie zgodnie z ustaleniami z uczelnią partnerską.

11.    Po zakwalifikowaniu do danej uczelni zagranicznej studenci wypełniają dokumenty poprzez aplikację https://mobility.p.lodz.pl/ oraz przygotowują inne dokumenty, jeżeli są wymagane przez uczelnię zagraniczną. Komplet (oryginał i 2 kopie) podpisanych dokumentów studenci składają w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji lub odpowiednio w Biurze IFE (w przypadku studentów wyjeżdżających w ramach  umów IFE)  najpóźniej 2 tygodnie przed ostatecznym terminem złożenia ich w uczelni zagranicznej. Sprawdzenie jakie dokumenty wymagane są przez uczelnię zagraniczną oraz jaki jest ostateczny termin ich złożenia jest obowiązkiem studenta. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

12.    Ostateczna decyzja o przyjęciu studenta podejmowana jest przez uczelnię zagraniczną na podstawie otrzymanych dokumentów studenta, poprzez wystawienie listu akceptacyjnego zawierającego daty pobytu. Po złożeniu listu akceptacyjnego do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji student podpisuje umowę wyjazdową na stypendium Erasmus+ z Politechniką Łódzką, co jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium na wyjazd.

13.    Przypadki nieuwzględnione w niniejszym dokumencie rozpatrywane są indywidualnie na wniosek studenta przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.Prof. dr hab. Sławomir Wiak
Prorektor ds. Edukacji
Politechnika Łódzka


ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji

ADRES: ul. Skorupki 10/12
Budynek B3, 2 piętro, pok. 202
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 631 28 89
tel. (+48 42) 631 28 57
tel. (+48 42) 631 28 55
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjmowania
pon–wt: 9–12
śr: nieczynne
czw-pt: 12–15Więcej informacji w kontakcie »